Arbetsrätt för kommuner och regioner

Arbetsrätt för kommuner och regioner

HR och personal | Juridik | Offentlig sektor | 5 timmar och 59 minuter

Motsvarar 3 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna djupgående intensivutbildning är speciellt utformad för kommuner och regioner som önskar att skärpa sin förståelse och hantering av arbetsrättslig lagstiftning. Utbildningen täcker viktiga arbetsrättsliga regler som är essentiella för offentliga arbetsgivare att vara väl insatta i och kunna tillämpa korrekt. Icke-följsamhet mot dessa regler kan leda till betydande skadeståndsansvar gentemot anställda och fackliga organisationer. Den erbjuder en skräddarsydd inblick i de unika utmaningar och ansvarsområden som kommuner och regioner står inför i sin arbetsgivarroll.

De centrala delarna i den arbetsrättsliga utbildningen är anställningsskyddslagen LAS och vad som gäller vid anställning av arbetstagare samt vilka regler som gäller när någon vill avsluta anställningen för arbetstagare. I LAS-delen ligger tyngdpunkten på anställningsformer och avslutande av anställning. Utbildningen behandlar särskilt hur bedömningen av sakliga skäl för uppsägning kan göras. Eftersom många regler är semidispositiva och därför är föremål för kollektivavtalsreglering bör avsnitten om LAS (och övrig arbetsrättslig lagstiftning) följas av en genomgång av de specifika kursavsnitten som handlar om kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB. Där finner vi de särregler som gäller för kommun och region.

Inom arbetsrätten är medbestämmandelagen MBL central. Den innehåller bland annat regler om förhandlingsskyldighet. Under utbildningen får du insyn i de olika typer av förhandling som finns i MBL, till exempel allmän förhandlingsrätt/allmän förhandlingsskyldighet, samverkansförhandlingar och regler om fackföreningens rätt till tolkningsföreträde i vissa fall.

Diskrimineringslagen innehåller regler om diskriminering i arbetslivet. Utbildningen behandlar diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder samt de olika typer av diskriminering som regleras i lagen, till exempel direkt diskriminering och indirekt diskriminering. En viktig del när du ska avgöra om någon har diskriminerats är om vederbörande har missgynnats, om det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden samt hur du bedömer om det är en jämförbar situation. Utbildningen behandlar även vem som är skyddad enligt diskrimineringslagen samt i vilka situationer diskrimineringsförbudet inte gäller. Slutligen behandlas även arbetsgivarens skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, bevisbördans placering samt vad en arbetsgivare riskerar att få betala i diskrimineringsersättning och ekonomiskt skadestånd vid brott mot diskrimineringslagen. Sammantaget kan sägas att diskrimineringslagens betydelse under de senaste åren har ökat markant och arbetsgivare bör hålla koll på hur regelverket fungerar och hur det ska tillämpas för att undvika kostnadskrävande fel.

Efter genomgången av diskrimineringslagen fokuserar utbildningen på viktiga områden inom kommunal arbetsrätt, vilket är avgörande för kommuner och regioner. Detta inkluderar en detaljerad behandling av anställningsformer, avstängning, disciplinpåföljder, specifika uppsägningstider, turordningsregler vid uppsägningar, företrädesrätt vid återanställning m.m. Kursen tar även upp hanteringen av olika anställningsformer och konvertering av visstidsanställningar till tillsvidare anställning. Dessa moment är utformade för att ge deltagarna de verktyg och den förståelse som krävs för att hantera arbetsrättsliga frågor effektivt inom den offentliga sektorn.

Lyssna gärna på Göran Smedbergs podcast, Arbetsutskottet där han samtalar om arbetsrätt och bl.a. berör ämnen som rör kommuner och regioner.

Innehåll

 • Allmän kunskap och förståelse för hur den arbetsrättsliga lagstiftningen ser ut och fungerar
 • Skillnaden mellan olika typer av regler i den arbetsrättsliga lagstiftningen, som tvingande regler och semidispositiva regler
 • Hur kollektivavtal påverkar de arbetsrättsliga reglerna
 • De många ordningsregler och formaliaregler som finns i de arbetsrättsliga lagarna
 • Olika anställningsformer som finns i anställningsskyddslagen LAS och hur dessa hanteras i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser
 • Genomgång av de olika uppsägningsgrunderna, uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Vad innebär arbetsbrist och vad innebär personliga skäl? När är det sakliga skäl för uppsägning?
 • Genomgång av hur sanktionsreglerna ser ut. Vad riskerar en arbetsgivare vid en felaktig uppsägning?
 • Allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd. Hur mycket kan en arbetsgivare få betala i ekonomiskt skadestånd?
 • I vilka situationer en arbetsgivare måste förhandla med arbetstagarorganisationen
 • Olika typer av förhandlingar, som allmän förhandlingsskyldighet och primär förhandlingsskyldighet. Hur påverkar ett kollektivavtal reglerna om förhandlingsskyldighet?
 • Arbetstagarorganisationens tolkningsföreträde i vissa situationer
 • Sanktioner för brott mot förhandlingsskyldigheten

Delmoment

1. Introduktion till Arbetsrätt del 1 - Arbetsrättsliga principerProva!

Utbildare Göran Smedberg presenterar kursens innehåll och upplägg samt går igenom arbetsrättsliga principer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

2. Introduktion till Arbetsrätt del 2 - Kollektivavtal och hängavtal

I delmomentet förklarar Göran vad kollektivavtal och hängavtal innebär.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

3. LAS - Introduktion till LAS

I delmomentet ger Göran en introduktion till LAS.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

4. LAS - Anställningsavtal och anställningsformerProva!

I delmomentet går Göran igenom anställningsformer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

5. LAS - Anställningsformer del 2 - Visstidsanställning

I delmomentet går Göran igenom visstidsanställning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

6. LAS - Anställningsformer del 3 - Provanställning

I delmomentet går Göran igenom provanställning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

7. LAS - Anställningsformer del 4 - Tidsbegränsad anställning

I delmomentet informerar Göran om skyldigheten att underätta arbetstagarens fackförening om en tidsbegränsad anställning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

8. LAS - Anställningsformer del 5 - Vissa informationsregler

I delmomentet går Göran igenom regler avseende information.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

9. LAS - Anställningsformer del 6 - Annan anställning

I delmomentet berör Göran konkurrerande anställningar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

10. LAS - Sakliga skäl för uppsägning

I delmomentet berör Göran sakliga skäl för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

11. LAS - Personliga skäl för uppsägning

I delmomentet berör Göran personliga skäl för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

12. LAS - Tvåmånadersregeln och Omplaceringsskyldigheten

I delmomentet förklarar Göran innebörden av tvåmånadersregeln samt omplaceringsskyldighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

13. LAS - Hur bedöms sakliga skäl?

I delmomentet förklarar Göran hur du bedömer sakliga skäl för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

14. LAS - Arbetsdomstolens termometer

I delmomentet tar Göran upp Arbetsdomstolen.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

15. LAS - Arbersbrist del 1 - Allmänt om arbetsbrist

I delmomentet går Göran igenom uppsägning på grund av arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

16. LAS - Arbetsbrist del 2 - Omplaceringsskyldighet och turordningsregler

I delmomentet fortsätter Göran att beröra uppsägning på grund av arbetsbrist och tar upp omplaceringsskyldigheten samt turordningsregler.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

17. LAS - Arbetsbrist del 3 - Varsel till Arbetsförmedlingen

I delmomentet tar Göran upp varsel till Arbetsförmedlingen.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

18. LAS - Arbetsbrist del 4 - Hyvling

I delmomentet förklarar Göran regeln om hyvling.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

19. LAS - Företrädesrätt del 1 - Turordning och företrädesrätt

I delmomentet berör Göran reglerna om företrädesrätt.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

20. LAS - Företrädesrätt del 2 - Ekonomisk skada vid brott mot företrädesrätten

I delmomentet fortsätter Göran att gå igenom reglerna om företrädesrätt.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

21. LAS - Sanktioner del 1 - Introduktion till Sanktioner

I delmomentet ger Göran en introduktion till området om sanktioner.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

22. LAS - Sanktioner del 2 - Allmänt skadestånd

I delmomentet berör Göran skadestånd.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

23. LAS - Sanktioner del 3 - Sanktioner vid felaktiga uppsägningar

I delmomentet tar Göran upp sanktioner vid felaktiga uppsägningar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

24. LAS - Sanktioner del 4 - Avskedande - Vad gäller under tiden som tvisten pågår?

I delmomentet förklarar Göran vad som gäller under tiden som tvisten pågår.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

25. LAS - Sanktioner del 5 - Facklig förtroendeman del 1 - Uppsägning på grund av arbetsbrist

I delmomentet tar Göran upp uppsägning av facklig förtroendeman på grund av arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

26. LAS - Sanktioner del 6 - Facklig förtroendeman del 2 - Ogiltighetsförklaring av avskedande

I delmomentet tar Göran upp ogiltighetsförklaring av avskedande av facklig förtroendeman.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

27. LAS - Sanktioner del 7 - Vad gäller om arbetstagaren vinner tvist om ogiltighet?

I delmomentet förklarar Göran den rättsliga påföljden för arbetsgivaren.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

28. LAS - Sanktioner del 8 - Ekonomiskt skadestånd

I delmomentet berör Göran vad som gäller vid ekonomiskt skadestånd.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

29. LAS - Ålderspensionärer

I delmomentet går Göran igenom reglerna som gäller för ålderspensionärer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

30. LAS - Hel sjukersättning - SLUTPROV LAS

I delmomentet berör Göran hel sjukersättning. I det här delmomentet genomför du slutprov för samtliga delmoment i "LAS - Lagen om anställningsskydd".

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

31. MBL - IntroduktionProva!

I delmomentet ger Göran en introduktion till MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

32. MBL - Föreningsrätten

I delmomentet berör Göran föreningsrätten.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

33. MBL - Allmän förhandlingsrätt

I delmomentet går Göran igenom allmän förhandlingsrätt, som är en rättighet som fackliga organisationer har enligt svensk arbetsrätt att förhandla med arbetsgivare om villkor för anställda på en arbetsplats. 

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

34. MBL - Samverkansförhandlingar

I delmomentet går Göran igenom samverkansförhandlingar och arbetstagarpartens möjlighet att kunna påverka arbetsgivarbeslut. Han berör även primär förhandlingsskyldighet och verksamhetsfall.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

35. MBL - Förhandlingsframställan

I delmomentet berör Göran förhandlingsframställan, avslutande av förhandling och uppsägning i samband med arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

36. MBL - Sekundär förhandling

I delmomentet tar Göran upp sekundär förhandling, som är en förhandling som sker mellan en facklig organisation och en arbetsgivare om en tvist som uppstått efter att parterna redan har genomfört en första förhandling om samma fråga.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

37. MBL - Förhandling när arbetsgivarorganisationen saknar kollektivavtal

I delmomentet går Göran igenom förhandlingsreglerna i MBL och förhandling när arbetsgivarorganisationen saknar kollektivavtal.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

38. MBL - Särskild primär förhandlingsskyldighet

I delmomentet tar Göran upp särskild primär förhandlingsskyldighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

39. MBL - Informationsreglerna

I delmomentet går Göran igenom informationsreglerna i MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

40. MBL - Tystnadspliktsreglerna - SLUTPROV MBL

I delmomentet tar Göran upp tystnadspliktsregler. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF om MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

41. Diskrimineringslagen - Allmänt om DiskrimineringslagenProva!

I delmomentet introducerar Göran Diskrimineringslagen. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

42. Diskrimineringslagen - Diskrimineringsgrunderna

I delmomentet går Göran igenom diskrimineringsgrunderna.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

43. Diskrimineringslagen - Direkt diskriminering

I delmomentet förklarar Göran vad direkt diskriminering innebär.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

44. Diskrimineringslagen - Indirekt diskriminering

I delmomentet förklarar Göran vad indirekt diskriminering innebär.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

45. Diskrimineringslagen - Trakasserier, Sexuella trakasserier, Instruktioner att diskriminera

I delmomentet berör Göran trakasserier.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

46. Diskrimineringslagen - När gäller diskrimineringsförbudet?

I delmomentet förklarar Göran när diskrimineringsförbudet gäller.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

47. Diskrimineringslagen - Utreda trakasserier, bevisbörda, ersättningsfrågor - SLUTPROV

I delmomentet förklarar Göran hur det fungerar med bevisbördan och ersättningsfrågor vid utredning av trakasserier.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

48. Introduktion till kommunal arbetsrätt

I delmomentet introducerar Göran kommunal arbetsrätt. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

49. Kommunal arbetsrätt - AnställningsformerProva!

I det här delmomentet behandlas anställningsformer i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. Det innehåller en jämförelse och genomgång av reglerna i Lagen om Anställningsskydd och hur dessa regler hanteras i kollektivavtalet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

50. Kommunal arbetsrätt - Konverteringsregler

I det här delmomentet utforskas konverteringsregler som gäller för visstidsanställningar, enligt både Lagen om Anställningsskydd och kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. Det fokuseras särskilt på regler för omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

51. Kommunal arbetsrätt - Allmänna åliggande under anställningen

I det här delmomentet fokuseras det på vissa specifika regler i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser som gäller under anställningen. Det handlar om att utforska relevanta regler och riktlinjer som tillämpas under den faktiska anställningsperioden.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

52. Kommunal arbetsrätt - Bisysslor

I det här delmomentet fokuseras det på reglerna om bisysslor, både enligt de allmänna bestämmelserna och enligt Lagen om Offentlig Anställning (LOA). Avsnittet syftar till att ge en detaljerad förståelse av de riktlinjer och regelverk som gäller för bisysslor i offentlig sektor.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

53. Kommunal arbetsrätt - Avstängning

I det här delmomentet behandlas avstängningsreglerna som finns i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, särskilt fokuserat på de regler som anges i § 10. Avsnittet syftar till att förklara hur avstängningar hanteras enligt dessa bestämmelser.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

54. Kommunal arbetsrätt - Diciplinpåföljd

I det här delmomentet presenteras en genomgång av disciplinpåföljder, med särskilt fokus på regelverket enligt Medbestämmandelagen och dess relation till kollektivavtal. Det betonas hur disciplinpåföljder får appliceras på arbetstagare i enlighet med gällande lagar och avtal.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

55. Kommunal arbetsrätt - Uppsägningstider mm.

I det här delmomentet utforskas uppsägningstider, med en detaljerad genomgång av hur långa dessa tider är i olika situationer. Det inkluderar en granskning av reglerna för uppsägningstider enligt både Lagen om Anställningsskydd och de bestämmelser som finns i kollektivavtalet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

56. Kommunal arbetsrätt - Turordning

I det här delmomentet behandlas turordningsreglerna som finns i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. Det inkluderar också en diskussion om hur dessa regler relaterar till Lagen om Anställningsskydd, specifikt med fokus på turordningsregler i 22 paragrafen av LAS.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

57. Kommunal arbetsrätt - Företrädesrätt till återanställning

I det här delmomentet behandlas företrädesrätten till återanställning, vilket är en intjänad rättighet som ger tidigare anställda möjligheten att återanställas hos samma arbetsgivare efter att ha blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Fokus ligger på att förstå villkoren och processerna som är involverade i denna rättighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsrätt för kommuner och regioner och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsrätt för kommuner och regioner måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsrätt för kommuner och regioner 1116 1 2585

Kontakt